Capita a tutti di confondersi

A me capita di continuo... e a voi?