Panino

Panino: Lo hai fatto nel modo giusto! #panino #sandwich