Mondiali di calcio 2018

Formazione Giappone 20018 Titolari in campo:

1. Tutiri Yoparo
2. Yotiro Nusiluro
3. Nishuno Mifreka
4. Sikuro Tesegno
5. Ken Mishtupishi
6. Motiro Nasaraka
7. Semitiri Mishibuto
8. Setiro Tifreko
9. Yosomeyo Dinzaki
10. Nakakata Detiro
11. Tetiro Sepuoto

Giocatori in panchina:

12. Momo Teparotutto
13. Yoko Poko Mayoko
14. Yoko Poko Poko
15. Yoko Dimeno
16. Yoko Poi
17. Kissase Yoko
18. Non Yokomai

Allenatore: Ariko Saki

di Anwar Maggi [19/05/2002]